Friday, January 15, 2021
Home > Uncategorized > Lutja në ditën e xhuma

Lutja në ditën e xhuma

Lutja në ditën e xhuma

Profeti (a.s.) ka thënë:
“Në ditën e xhuma është një orë. Kush lutet në atë orë, Allahu ia pranon lutjen”.
Kur foli për këtë gjë, i afroi gishtat me njëri – tjetrin për të treguar se ajo kohë është shumë e shkurtër, koha kur pranohet lutja.
Dijetarët thonë në lidhje me këtë kohë:
“Ajo kohë mund të jetë nga koha kur thirret ezani i xhumasë deri në kohën kur flet hatibi, ose koha që nga namazi i ikindisë deri në namazin e akshamit”.
Prandaj mos harroni të bëni dua (lutje) në këto kohë!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: