Monday, January 25, 2021
Home > Uncategorized > Pesë këshillat e Aliut r.a.

Pesë këshillat e Aliut r.a.

1. Mos të shpreson robi në askënd pos në Zotin e tij.
2. Dhe, pasi që robi të ketë shpresuar vetëm në Allahun, mos të ketë frikë pos prej mëkatit të tij.
3. Injoranti mos të turpërohet asnjëherë të pyet për atë që nuk di.
4. Gjithsesi mos të turpërohet i dijshmi kur pyetet për atë që nuk di, të thotë nuk e di.
5. Ti në këtë botë ke sprova dhe e din se sabri e ka pozitën te imani sikur koka që e ka te trupi. Ashtu si koka që nuk funksionon pa trup as imani pa sabër (ose anasjelltas).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: