Friday, January 15, 2021
Home > Uncategorized > Kur individi është i stërngarkuar me brenga dhe nuk është i disponuar, do të duhej ta thoshte më shpesh

Kur individi është i stërngarkuar me brenga dhe nuk është i disponuar, do të duhej ta thoshte më shpesh

Ibn Abbasi ka treguar se i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., ka thënë: “Kur individi është i stërngarkuar me brenga dhe nuk është i disponuar, do të duhej ta thoshte më shpesh: “Nuk ekziston fuqi ose forcë veç asaj të All-llahut”.

Kjo lutje është vërtetuar gjithashtu në dy përmbledhje me hadithe sahihë dhe se kjo është një nga thesarët e fshehur të Xhennetit.197

La havle ve la kuvvete il-la bilah ”

( Ska levizje e as force pervec me deshiren e Allahut )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: