Home > 2018 > August

Lutja në ditën e xhuma

Lutja në ditën e xhuma Profeti (a.s.) ka thënë: “Në ditën e xhuma është një orë. Kush lutet në atë orë, Allahu ia pranon lutjen”. Kur foli për këtë gjë, i afroi gishtat me njëri – tjetrin për të treguar se ajo kohë është shumë e shkurtër, koha kur pranohet lutja. Dijetarët thonë në

Read More