Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Do ti hapen dyert e Xhennetit atij që thotë…

Do ti hapen dyert e Xhennetit atij që thotë…

Do ti hapen dyert e Xhennetit atij që thotë…

Ka thënë Profeti alejhi selam:…
“ Çdo njëri prej jush që merr abdes mirë, apo në mënyrë të plotë dhe më pas thotë:…

‘ Esh-hedu en la ilahe il-lallah ue esh-hedu ene Muhameden abduhu ue resuluhu (dëshmoj se nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut dhe Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij),
do t’i hapen të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga secila derë të dëshirojë”

Muslimi, Ebu Daud, Nesaiu, Ibn Maxhe, Ahmedi dhe e saktësoi Albani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: