Friday, March 5, 2021
Home > Këshilla Islame > Pesë sende janë nga natyra e fitres

Pesë sende janë nga natyra e fitres

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Pesë sende janë nga natyra e fitres (natyrshmërisë së pastër): Pastrimi i vendeve të turpshme (mënjanimi i qimeve), bërja synet (rrethprerja), shkurtimi i mustaqeve, mënjanimi i qimeve nga nënsqetullat dhe shkurtimi i thonjve.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: