Monday, January 25, 2021
Home > Këshilla Islame > Pse nuk Falesh ……? (Lexo me kujdes).

Pse nuk Falesh ……? (Lexo me kujdes).

Es-Selamu Alejkum Ue Rahmetullahi Ue Berekauhu

Pse nuk Falesh ……?!!

A e din se Allahu të urdhëron që të falësh namaz ?

Allahu Subhanehu ue teala thotë:

2:238. Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze).

A e dinë se namazi është porosia e funditë e të Dërguarit alejhi selam kur doli nga kjo botë ?

I Dërguari alejhi selam në shtratin e vdekjes ka thënë: (Namazin, Namazin, dhe ata që i keni nën mbikqyrjen tuaj –grat-).

A e dinë se namazi është çelës i çdo të mire ?

Ibën el-Kajimi –Allahu e mëshiroftë- thotë: (Namazi është: Sjellës i furnizimit, ruajtës i shëndetit, penges i dëmeve, largues i sëmundjeve, ndriçues i fytyrës, gëzues i shpirtit, largues i përtacisë, freskues i gjymtyrëve, zgjatës i fuqisë, hapës i gjoksit, furnizues i shpirtit, ndriçues i zemrës, ruajtës i dhuntisë, pengesë e fatkeqësisë, shkaktarë për shtuarjen e bekimit, largues i shejtanit, afrues ndaj Mëshiruesit.)

A e din se Allahu subhanehu ue teala distancohet nga lënësi i namazit ?

I Dërguari alejhi selam thotë: (Mos e le namazain qëllimisht, ngase ai i cili e lenë me qëllim është ngritur nga ai mbrojtja e Allahut dhe e të dërguarit) dmth. s’ka mbrojtje dhe as siguri.)

A e din se Pejgamberi alejhi selam e ka cilësuar lënësin e namazit me

Kufr ?

Ka thënë i Dërguari alejhi selam: (Ndërmjet njeriut dhe ndërmjetë kufrit është lënia e Namazit)

A e dinë se ai i cili nuk falet nëse vdes nuk vorroset në varrezat e muslimanëve ?..

A e din si dënohetë lënësi i Namazit në varr?

I Dërguarii Allahut alejhi selam ka thënë: (Erdhëm te një njeri i shtrir, dhe pam tek ai një tjetër në këmb me gurë, dhe ia lëshonte gurin mbi kokën e tij dhe ia çante , dhe rrëshqite guri, e mirrte dhe nuk u kthente te ai deri sa u kthente koka e tij sikur që ka qenë, dhe kthehshte dhe vepronte me të sikur që veproi në herën e parë, dhe i thash: Allahu është pa të meta (Subhanellah)! Çfar janë këto ? Tha Xhibrili alejhi selam: (Ky është njeriu i cili flen në namazet farze)

A e dinë se sendi i parë për të cilën do të japish llogari është Namazi ?

I Dërguari alejhi selam ka thënë:(Llogaria e parë për të cilën do të llogaritet robi në ditën e Kiametit është për namazin, nëse e ka në rregull, rregullohen të gjitha veprat e tij, e nëse prishet, prishen të gjitha veprat e tij.)

A e dinë se lënësi i namazit ringjallet ditën e kiametit me Feraonin ?..

I Dërguari alejhi selam ka thënë: (Kush përkujdeset për atë –d.m.th Namazin- ajo është për të dritë dhe argumentë ditën e kiametit, dhe kush nuk përkujdeset për të nuk do të ketë drit dhe argument, dhe as shpëtim, dhe do të jetë ditën e kiametit me Karunin dhe Feraonin dhe Hamanin dhe Ubej ibn Halefin.)

A e dinë se lënësi i namazit është me kriminelët në xhehenem ?

Allahu subhanehu ue teala thotë: {Secili njeri është peng i veprës së vet. Përveç atyre të djathtëve. Që janë në xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit, Përkitazi me kriminelët (e u thonë): “Çka u solli juve në Sekar?” Ata thonë: “Nuk kemi qenë prej atyre që faleshin (që bënin namaz).} (74:38-43)}

E pasë gjithë kësaj…… PSE NUK FALESH ?!!!

Ti je i lirë për atë që zgjedh, ose rrugën e Mëshiruesit ose rrugën e Shejtanit.

Ue Selamu Alejkum Ue Rahmetullahi Ue Berekatuhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: