Friday, January 15, 2021
Home > Pytje dhe përgjigje > Çduhet të bësh kur lind agimi dhe je xhunub

Çduhet të bësh kur lind agimi dhe je xhunub

 

Transmetohet nga Aisha dhe Umu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur me to!) se:
“Kishte raste që të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e zinte agimi duke qenë se ishte xhunub nga marrëdhëniet me gruan e tij. Pastaj ai (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) lahej dhe agjëronte.”

Buhariu (1925) Muslimi (1109)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: