Tuesday, January 19, 2021
Home > Uncategorized > Thuaja këtë lutje cdo ditë fëmijës e mbron prej shumë sëmundjeve “moderne”

Thuaja këtë lutje cdo ditë fëmijës e mbron prej shumë sëmundjeve “moderne”

Vendosja dorën në ballë dhe bëjë këtë lutje
Mëngjes e mbrëmje thuaje këtë lutje

UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEE-TI, MIN KUL-LI SHEJŤAANIN UE
HEEM-MEH, UE MIN KUL-LI ĂJNIN LEEM-MEH.” [Kur e lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE”, themi:
“EŬUDHU”.]
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga çdo shejtan dhe gjallesë e dëmshme dhe nga
çdo sy dëmtues.” (Shih: El-Bukhari 3371, Ibn Maxhe 3525 etj.; Albani dhe Shuajb Arnauti kanë thënë se hadithi
është “sahih / i saktë”) [Kur e lexojmë duanë për vete në vend të “Të mbroj ty” do të themi: “Mbrohem”.]

Allahu është Mbrojtësi i Vetëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: