Wednesday, February 24, 2021
Home > Uncategorized > Dobitë që sjell lëmosha në këtë botë, janë:

Dobitë që sjell lëmosha në këtë botë, janë:

Dobitë që sjell lëmosha në këtë botë, janë:

– Pastron pasurinë e besimtarit, sic thotë i Derguari i Allahut, – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të-: “O ju të pasur, me te vërtetë në këtë shitblerje prezantojnë përbetuesi dhe rrenacaku, prandaj, pastrojeni atë me lemoshë.”

– Lëmosha pastron trupin e njeriut nga mëkatet, për këtë na informon edhe Allahu xh.sh.,: “Merr prej pasurisë së tyre (të atyre që pranuan gabimin) lëmoshë që t’i pastrosh me të dhe t’u shtosh (të mirat)…” (Et-Teube:103) .

– Sadakaja largon fatkeqësitë, aksidentet dhe sëmundjet nga robi i Allahut. I Dërguari i Allahut, -paqa dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të-, ka thënë: “Sheroni të semurit tuaj me lemoshë!”

– Dhënia e lëmoshës fut gëzim, hare dhe kënaqësi në gjoksin e te varfërit. Transmetohet se Muhamedi, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Vepra me e dashur tek Allahu është të fusish kënaqësi në gjoksin e besimtarit.”

– Sjell bereqet dhe begati në pasuri. Allahu i Madhërishëm, thotë “…E cka do që të jepni, Ai e kompenson atë…” (Es-Sebe:39) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: