Friday, January 15, 2021
Home > Uncategorized > 6 ajetet e shërimit

6 ajetet e shërimit

6 ajetet e shërimit
“Thuj:Ai eshte per besimtaret udhezues e sherues. (Fusile,44)

“Ne te shpallim Kuranin qe eshte sherim dhe meshire per besimtaret”(El-Isra,82.)

”Dhe kur semurem Ai me sheron.”(Esh-Shura,80)

”Nga barqet e tyre (bleteve)del leng,ngjyra e te cilit eshte e ndryshme dhe ne te cilen ka sherim(bar-ilaç)per njerzit.(En-Nahl,69)

…..e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtarë. ( Surja Tevbe 14 )

O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. (Junus,57)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: