Tuesday, January 19, 2021
Home > Uncategorized > 100 Shkallet që ka Xheneti

100 Shkallet që ka Xheneti

Nga Ubadetu ibën Samitin radijAllahu anhu përcillet se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë:

“Në Xhennet ka njëqind shkallë, largësia mes dy shkallëve të tij është sa largësia mes qiellit dhe tokës.

Shkalla më e lartë e tij është Firdevsi, prej tij shpërthejnë katër lumenjtë e Xhennetit, mbi të (Firdevsin) qëndron Arshi-Froni (Allahut).

E kur t’i kërkoni Allahut atëherë kërkojani xhenetin Firdevs.”

(Tirmidhiu 2531)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: