Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/users/serverpilot/apps/hope/public/wp-includes/post-template.php on line 284
Monday, January 18, 2021
Home > Uncategorized > Thenia Bismilah dhe historia e saj

Thenia Bismilah dhe historia e saj

Kur’ani na bën të njohur se Allahu në më shumë se një rast e ka mësuar njerëzimin, qysh prej fillimit të tij, që ta përdorë këtë lutje, me disa ndryshime të vogla.

“Dhe ai tha:
“Hipni në të, me emrin e Allahut ajo lundron dhe ndalet. Vërtet, Zoti është qëfalë shumë, është mëshirues.” (Hud, 11: 41)

“(e lexova) Kjo është prej Sulejmanit (mandej e hapi, kur qe, në të)
“Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! (Bismilahir-Rahmanir-Rrahim!)” (en-Neml, 27: 30)

“Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur.” (el-Alak, 96: 1-2)

Çdo sure, përveç sures et-Teube (gjithashtu e njohur si el- Bera’a), fillon me këtë formulë. Le të theksohet se sureja et- Tevbe e ka lajmëruar tërheqjen e mëshirës ndaj paganëve Kurejshiet të cilët e kundërshtonin Islamin.
Ekzistojnë dy shkolla mendimi sa i përket Bismilahir-Rahmanir- Rahim. Dijetarët e Mekës dhe të Kufës besojnë se ky është ajeti i parë i çdo sureje, ndërkohë që dijetarët e Medinës, Basrës dhe Sirisë thonë se ky është ajet me të cilin fillohet leximi i çdo sureje (përveç sures Teube), por nuk numërohet si ajet i asaj sureje.
“Çdo çështje e rëndësishme e filluar pa përmendjen e emrit të Allahut mbetet jo komplete. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: