Friday, January 22, 2021
Home > Uncategorized > Të pajtosh dy vetë është sadakë

Të pajtosh dy vetë është sadakë

Nga Ebu Hurejre, radijall-llahu anhu, transmetohet se ka thënë: “Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: ’Në çdo nyje të njeriut ka sadakë çdo ditë në të cilën lind dielli; të pajtosh dy vetë është sadakë, të ndihmosh njeriun të hypë në kafshën e tij që ta bartë ose ta ngritë në të furnizimin (barrën) e tij është sadakë. Fjala e mirë është sadakë. Çdo hap që shpie kah namazi është sadakë. Ta shtëmëngë nga rruga pengesën është sadakë’.”

(Buhariu dhe Muslimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: