Monday, March 1, 2021
Home > Uncategorized > Cilindo që e prek një mundim apo pikëllim, dhe thotë

Cilindo që e prek një mundim apo pikëllim, dhe thotë

Cilindo që e prek një mundim apo pikëllim, dhe thotë:

“Allahumme inni abduke, ue-bnu abdike, ue-bnu
emetike. Nasijeti fi jedik. Madin fijje hukmuk. Adlun fijje kadauk. Es’eluke bikul-li ismin huve leke,
semmejte bihi nefseke, eu al-lemtehu ehadan min halkike, eu enzeltehu fi kitabike, eu iste’therte bihi
fi ilmil-gajbi indeke, ën texh’ale el-Kurane rabij’a kalbi, ue nura sadri, ue xhelae huzni, ue dhihabe
hemmi.”

Veçse Allahu ia largon atij mundimin dhe pikëllimin dhe ia zëvendeson me dalje nga vështirësia dhe
lumturi.

Dikush tha: “O i Dërguari i Allahut! A ta mësojmë përmendësh këtë lutje?” Ai u përgjigj: “Po, patjetër.
Kushdo që e dëgjon këtë lutje, duhet ta mësojë atë.” [Es-Sahiha 199].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: