Home > 2018 > May

Si të mbrohemi prej mësyshit ?

Si përket mbrojtjes para se ai të ndodhë bëhet sipas asaj që vijon: Mburoja përmes dhikreve ( lutjeve) të cilat kanë ardhur në lidhje me këtë çështje. Prej këtyre mburojave është edhe mburoja përmes leximit të “muavidhetejnit” ( leximi i kaptinës Felek dhe Nas). Këto dy kaptina kanë një ndikim

Read More

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë: Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë: All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar. (O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri) …atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi. …ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e

Read More

Tesbih dova (Ajetul kursija) (Arabisht ,shqip)

  All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe’u indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim

Read More

Syri i atij që merr mësyshë ndonjëherë shpërthen shikimi sikur shigjetë, i cili, nëse e godet trupin e pa mbrojtur, ndikon në te

  Në hadithet e Pejgamberit [salallahu alejhi ve selem] mësyshi emërtohet me emrin “el-ajn” (syri). Ibn-Haxheri e definon “se ai është shikim me mahnitje nga ana e personit me natyrë të keqe i përzier me zili nga i cila vjen (shfaqet) dëmi (sëmundja)… Allahu [subhanehu ve teala] ka krijuar fuqi të

Read More