Home > 2018 > April (Page 2)

Mësomë një shprehje, që ta them gjithmonë!

Sa’d bin Uekasi (radjall-llahu anhu) tregon: “Një ditë erdhi tek i Dërguari i Allahut një beduin e i tha: “Mësomë një shprehje, që ta them gjithmonë!” I Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) i tha: ً، سبحان هللا رب العالمين، ال حول وال قوة ً والحمد هلل كثيرا ال إله إال هللا وحده ال

Read More

Çdo njeri që e godet ankthi dhe pikëllimi, e më pas e lut Allahun me këto fjalë,Allahu do t’ia largojë ankthin dhe pikëllimin e tij dhe do t’ia zëvendësoj me gëzim

Imam Ahmedi dhe Ibnu Hibbani transmetojnë nga Ibën Mes’udi, i cili tregon se Pejgamberi (salallahu alejhi ve selem) ka thënë: “Çdo njeri që e godet ankthi dhe pikëllimi, e më pas e lut Allahun me këto fjalë: ‘O Allah, unë jam robi Yt, i biri i robit dhe robëreshës Sate,

Read More