Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/users/serverpilot/apps/hope/public/wp-includes/post-template.php on line 284
Thursday, January 28, 2021
Home > Uncategorized > Si ta qetësosh shpirtin tënd?

Si ta qetësosh shpirtin tënd?

“Namazi është shtylla e dytë prej shtyllave të Islamit, pas dy dëshmive (dëshmia se Allahu është i vetmi i Cilimeriton adhurimin dhe dëshmia se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është rob dhe i Dërguar i Allahut).
Namazi është dallimi mes muslimanit dhe jomuslimanit.
Ai është shtylla kryesore e Islamit, gjeja e parë për të cilën njeriu merret në Llogari (në Ditën e Gjykimit).
Nëse namazi është i saktë dhe pranohet, pranohen të gjitha veprat e tjera.
Nëse nuk pranohet, nuk pranohen veprat e tjera.

Namazi është përmendur në shumë vende në Kuran, në forma te ndryshme.
Ndonjëherë Allahu urdhëron që ta falim atë, ndonjëherë shpjegon veçoritë e tij, ndonjëherë sqaron shpërblimin e tij, e ndonjëherë e lidh me sabrin dhe urdhëron që të kërkojmë ndihmë me të dyja këto (sabër dhe namaz) në raste të vështira.

Më tej, namazi ishte qetësimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në këtë botë. Ai është stolia e pejgamberëve, shenja dalluese e të devotshmëve, lidhja mes robit dhe Zotit të Botëve; ai ndalon nga veprat e fëlliqura dhe të këqija.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: