Saturday, February 27, 2021
Home > Uncategorized > Si hapen të tetë dyert e Xhenetit ?

Si hapen të tetë dyert e Xhenetit ?

Si hapen të tetë dyert e Xhenetit ?

Do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit
I Dërguari i Allahut Alejhi Selam ka thënë:

“Kush merr abdes dhe pastaj thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah uahdehu la sherike lehu, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue resuluhu’ do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga cila derë të dëshiroj.”

Muslimi nr 234

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: