Thursday, December 3, 2020
Home > Uncategorized > Cfare mirësie ka nëse zgjohesh befas natën

Cfare mirësie ka nëse zgjohesh befas natën

Zgjimi befas gjatë natës
Muadh përcjell se i Dërguari i Allahut tha:

“Muslimani bie të flejë ndërsa e kujton Allahun e pastaj zgjohet në
cilëndo periudhë të natës dhe e lut Allahun për ndonjë të mirë të
kësaj bote dhe tjetrës, pastaj Allahu ia përmbush kërkesën atij.” (Ebu
Daud, Ibn Maxheh, Musned Ahmed, dhe Tejalisî. Referoju Sahih el-Xhami 2/1003,
Sahih et-Terghîb nr.597, Mishkaat nr.1215)

Ubaadeh ibn Saamit përcjell se i Dërguari i Allahut tha:
“Kush zgjohet nga gjumi, duhet ta thotë këtë: La ilaahe ila-Allah
ëahdehu la sherike lehu, lehul-mulku we lehul-hamdu, we huwe a’la kuli
shej’in kadîr. Elhamdulilahi we subhanallahi we la ilahe ila-Allah,
wallaahu ekber we la hawle we la kuwete. Pastaj nëse ai thotë: Allahume
gfirlî dhe kërkon falje nga Allahu bën dua, duaja e tij do të
pranohet. Dhe nëse ai çohet, merr abdes dhe falet, namazi, po
ashtu, do t’i pranohet.” (Buhari, Ebu Daud, Tirmidhi, Sahîh el-Kelim et-Tajjib)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: