Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Kjo është vepër e krijimit të All-llahut

Kjo është vepër e krijimit të All-llahut

“Ai (All-llahu) është që krijo (pa kurrfarë shembulli) qiejt dhe tokën (e duke qenë i tillë), e si do të ketë Ai fëmijë kur nuk pati bashkëshorte? ?do send e krijoi Ai, dhe është më i dijshmi për të gjitha sendet e krijuara. 102. Ky është All-llahu, Zoti juaj, nuk ka të adhuruar përveç Tij, Krijues i çdo sendi, pra adhurojeni Atë; Ai është mbikëqyrës ndaj çdo sendi. 103. Të parët (e njerëzve) nuk mund ta përfshinë Atë, e Ai i përfshinë të parët. Ai është shumë i kujdesshëm, hollësisht i njohur.“ (el-En’amë: 101-103)

“Kjo është vepër e krijimit të All-llahut, e me tregoni pra mua se ç’krijuan ata të tjerët pos Tij. jo,asgjë, pra, idhujtarët janë në një humbje të qartë”. (Lukman 11)

Shperndane te ateistet dhe te ata qe nuk i binden Krijuesit, dhe pyetni, valle a eshte kjo rastesi apo kjo e ka Krijuesin e vet i cili krijoi me precizitet cdo send, Allahu Ekber?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: