Monday, March 1, 2021
Home > Uncategorized > THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

1. “Për çdo lutje do të marrësh përgjigje në kohën e duhur.” – Ali ibn Ebu Talib radijAllahu anhu

2. “Sabri (durimi) ndaj dëshirave epshore është më i rëndë sesa durimi ndaj dëmtimeve të armikut.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

3. “Shkaqet e fatkeqësive janë gabimet dhe mëkatet (e mëdha), ndërsa largimi nga mëkatet është shkaku i zgjidhjes së mirë dhe të bekuar, me lejen e Allahut të Madhëruar.” – Shejh Dr. Nasir el-Umer

4. “Me durim braktisen epshet, ndërsa me bindje refuzohen dyshimet.” – Ibn Kajjim el-Xhevzije, Allahu e mëshiroftë

5. “Mëshira e Allahu më së shumti arrihet me veprat e zemrës sesa me veprat e gjymtyrëve. Nijeti (qëllimi) i sinqertë në zakon, bën që njeriu të shpërblehet. Ndërsa nijeti i keq në adhurim, bën që njeriu të ngarkohet me mëkat.” – Shejh Dr. AbdulAziz et-Tarifi

6. “Një nga fatkeqësitë më të mëdha të njeriut është të dijë për veten e tij se është i mangët e të mos kujdeset dhe të mos i vijë keq për të. – Ibn Mubareku, Allahu e mëshiroftë

7. “Nga shkaqet e zemrës së shëndoshë është prezenca e qetësisë në shpirt.” – Shejh Dr. Sead el-Atik

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Burimi: albislam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: