Home > 2018 > March

Dieta profetike më e mire – duke ndarë një të tretën e lukthit për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën për ajër

Këshilla: Buhariu dhe Muslimi kanë shënuar që i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., nuk ka ngrënë asnjëherë dy lloj ushqimesh në një shujtë. Për të treguar dietën e shëndoshë (rezervimi i shëndoshë ndaj ushqimit) dhe zvogëlimin (e ushqimit), i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., mendonte se njeriu duhet të mësohet të

Read More

Popujt e humbur

Përse nuk udhëtojnë në tokë që të shohin si ishte përfundimi i popujve para tyre? Ata ishin më të fuqishëm, punuan tokën dhe ndërtuan në të më shumë se ç’kanë bërë këta (idhujtarët e Mekës). Atyre u erdhën të dërguarit e tyre me argumente të qarta. Sigurisht që nuk ishte Allahu

Read More