Wednesday, February 24, 2021
Home > Uncategorized > Kjo është lutja me të cilën Profeti (Paqja qoftë mbi të!) lutej për mbrojtjen hyjnore për Hasanin dhe Husejnin

Kjo është lutja me të cilën Profeti (Paqja qoftë mbi të!) lutej për mbrojtjen hyjnore për Hasanin dhe Husejnin

“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEE-TI, MIN KUL-LI SHEJŤAANIN UE HEEM-MEH, UE MIN KUL-LI ĂJNIN LEEM-MEH
Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga çdo shejtan dhe gjallesë e dëmshme dhe nga çdo sy dëmtues!”;
në transmetim vjen se kjo është lutja me të cilën Profeti (Paqja qoftë mbi të!) lutej për mbrojtjen hyjnore për Hasanin dhe Husejnin dhe po me të Ibrahimi lutej për mbrojtje për Ismailin dhe Is’hakun (Paqja qoftë mbi të gjithë!).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: