Wednesday, February 24, 2021
Home > Uncategorized > LUTJA MË E RËNDËSISHME!

LUTJA MË E RËNDËSISHME!

LUTJA MË E RËNDËSISHME!

Shejhu i nderuar, dijetari eminent,fakihu,komentuesi i Kuranit, Abdurrahman bin Nasir es-Sadij rahimehullah ka thene:
Profeti salallahu alejhi ue selem eshte lutur me kater fjale qe ia permbledhin njeriut te mirat e kesaj bote dhe te mirat fetare:
O Allah une te lutem Ty qe te me japesh udhezim,devotshmeri,ndershmeri dhe pasuri
(Allahum-me in-nij es`elukel huda uet-tuka uel afafe uel gina).

Udhezimi i perkryer eshte udhezimi per tek dituria e dobishme dhe vepra e mire,ky eshte udhezimi i plote dhe feja e vertete,sepse ai qe e njeh te verteten dhe e pason ate, e njeh te koten dhe i largohet asaj,ky eshte i udhezuari ne rrugen e drejte.
Kush i permbush detyrimet ndaj Allahut dhe ndaj roberve te Tij,ky eshte i orientuari per ne xhenetet e begata.

(El Feuakih esh-shehijeh fil khutabil minberijeh 1/344)
Shuajb Rexha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: