Saturday, February 27, 2021
Home > Uncategorized > Surja Inshirah – ( Surja e qetësimit shpirtëror…)

Surja Inshirah – ( Surja e qetësimit shpirtëror…)

Surja Inshirah

1. A nuk ta hapëm Ne gjoksin tënd?
2. Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,
3. E cila shtypte shpinën tënde.
4. Dhe Ne, ta ngritëm lart famën tënde?
5. E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.
6. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.
7. E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).
8. Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: