Monday, March 8, 2021
Home > Uncategorized > Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë

Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë

“Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë.” (Transmetojnë: Buhariu (Fet-hul-Bari 9/94) Muslimi 1/554. Ajete nga sure El-Bekare 285-286)

Amener-resulu bima unzile ilejhi min Rabbihi vel-mu`minun, kul-lun amene bil-lahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi, la nuferriku bejne ehadin min rusulihi ve kalu semi`na ve eta`na gufraneke Rabbena ve ilejkel mesiir. La jukel-lifull-llahu nefsen il-la vus`aha leha ma kesebet ve ?alejha mektesebet. Rabbena la tuahidhna in nesina ev ahta`na, Rabbena ve la tahmil ?alejna isren kema hameltehu ?alel-ledhine min kablina, Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bihi, va?fu ?anna vagfirlena verhamna ente mevlana fensurna ?alel-kavmil-kafirin.

(285. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, si dhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut, melekëve të Tij, shpalljeve të Tij dhe të dërguarve të Tij. Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij dhe thanë: “Dëgjuam dhe respektuam. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është ardhmëria (jonë)”.286. All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të tij, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Na i mbulo të këqiat, na fal dhe na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër popullit pabesimtarë!) (“Kush i lexon këto dy ajete në mbrëmje i mjaftojnë.” (Transmetojnë: Buhariu dhe Muslimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: