Home > 2018 > February

SHTATË KURORAT

1. Kurora e dhikrit (përmendjes së Allahut) La ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike leh, lehul Mulku ue lehul-hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir (Nuk i takon askujt adhurimi përveçse Allahut, të Vetëm e i pa rival. Atij i takon Sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Gjithëfuqishëm mbi çdo gjë). 2. Kurora

Read More