Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Kush do të hyjë në Xhenet?

Kush do të hyjë në Xhenet?

Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

“Kush më pason mua do të hyjë në Xhenet”

“Zoti ka 99 emra. Kush i numëron dhe i mëson (Ahsaha) do të hyjë në Xhenet.”

“Kush vdes duke mos i shoqëruar Allahut asgjë në adhurim, do të hyjë në Xhenet.”

“Kush e fal sabahun dhe ikindinë do të hyj në Xhenet.”

“Kush i fal dymbëdhjetë rekat gjatë ditës (pos farzeve) do të hyjë në Xhenet”

“Kush më siguron mua atë që ka ndërmjet dy buzëve dhe atë që ka ndërmjet dy kofshëve do të hyjë në Xhenet.”

“Kush kujdeset për pesë kohët e namazit, për kohën e tyre, për rukunë dhe sexhden e tyre …do të hyjë në Xhenet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: