Saturday, February 27, 2021
Home > Uncategorized > Prej qëllimeve më kryesore të sures El-Fatiha

Prej qëllimeve më kryesore të sures El-Fatiha

Prej qëllimeve më kryesore të sures El-Fatiha

– Të njohurit me të Adhuruarin (Allahun) e Lartësuar
– Sqarimi i rrugës së robërisë ndaj Tij
– Sqarimi i gjendjeve të njerëzve karshi kësaj rruge

Prej vlerave të sures El-Fatiha

– Ajo është dritë (nur) dhe i është zbritur vetëm të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)
– Është bisedë e fshehtë (pëshpëritje) mes njeriut dhe Zotit
– Nuk ka namaz ai që nuk e lexon atë
– Ajo është rukje shëruese me lejen e Allahut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: