Friday, October 30, 2020
Home > Uncategorized > Në se harroj të them Bismilah në fillim të ushqimit, çka të bëj?

Në se harroj të them Bismilah në fillim të ushqimit, çka të bëj?

Umer ibnu Ebi Selem r.anhuma thotë: “Isha fëmijë dhe nën mbikëqyrjen e Pejgamberit s.a.v.s. në shtëpinë e tij. Njëherë, para se t’ia fillojmë ushqimit, zgjata dorën në një enë të ushqimit, por Pejgamberi s.a.v.s. më tha: “Djalosh, thuaj ‘Bismillah’, përmende emrin e All-llahut, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes”.

Nëse ndonjëri prej jush gjatë ushqimit harron të thotë `Bismilah` le të thotë kur t`i kujtohet `Bismilahi euelihi ue ahirihi` – `Me emrin e Allahut në fillim dhe në mbarim. MUHAMEDI(salAllahu alejhi ue selem)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: