Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Gjeje një mik të mirë dhe ruaje

Gjeje një mik të mirë dhe ruaje

Gjeje një mik të mirë dhe ruaje.

Pejgamberi, s.a.v.s. ka thënë: “Njeriu është në fenë e shokut të vet andaj ke kujdes me kënd shoqëroheni”.(11)
Mos kritiko për çdo imtësi dhe kalo nëpër gabimet e tija. Përsosmëria i takon vetëm Allahut. Le të jetë më e rëndësishme te ai besimi i tij në Allahun dhe morali i bukur ,ruaje këtë mik. Nëse e humb nuk ke me kënd t’i ndash problemet dhe nuk ka të udhëzoj në mirësi. Abdullah b. Xhaferi ka thënë: “Shoqërohu me atë, shoqëria e të cilit të zbukuron, ai i cili në mungesë të mbron, në vështirësi të ndihmon, ai i cili të korrigjon gabimet dhe të vlerëson virtytet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: