Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Kur zgjohemi natën dhe kur kemi shqetësime natën

Kur zgjohemi natën dhe kur kemi shqetësime natën

Kur zgjohemi natën

Aishja (radijall-llahu anha) thotë: “Kur zgjohej Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) natën, thoshte:
“Askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Allahut të Vetëm e të Plotfuqishëm, Zotit të qiejve e të Tokës e çka midis tyre, (është) i Lartësuar dhe që fal shumë.”

Kur kemi shqetësime natën

“Kërkoj mbrojtje nga Allahu, që me fjalët e Tij të përsosura të më ruajë nga zemërimi i Tij dhe nga dënimi i Tij, të më ruajë nga të këqijat e njerëzve, të më ruajë nga ngasjet e Shejtanit, që kërkon të ndikojë tek unë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: