Monday, March 8, 2021
Home > Uncategorized > Duaja për sihrin e depresionit dhe për stres

Duaja për sihrin e depresionit dhe për stres

Duaja për sihrin e depresionit dhe për stres

THUMME ‘ENZELEL ALLAHU SEKINETEHU ‘ALA RESULIHI WE ‘ALEL-MU’ËMININE WE ‘ENZELE XHUNUDÆN LEM TEREWHA WE ‘ADHDHEBEL-LEDHINE KEFERU WE DHALIKE XHEZA’UL-KAFIRIN

Pastaj All-llahun zbriti qetësinë e vet në të dërguarin e Tij dhe në besimtarët, zbriti një ushtri që ju nuk e patë, i dënoi ata që mohuan, e ai ishte ndëshkim ndaj mosbesimtarëve.

HUWEL-LEDHI ‘ENZELE ES-SEKINETE FI KULUBIL-MU’ËMININE LIJEZDADU ‘IMANÆN ME’A ‘IMANIHIM WE LIL-LAHI XHUNUDU S-SEMAWATI WEL-’ERDI WE KANALLAHU ‘ALIMEN HAKIMA

Ai është që në zemrat e besimtarëve dhuroi qetësinë për tua shtuar atyre bindjen në besimin e vet që kishin. Ushtritë e qiejve e të tokës janë vetëm të All-llahut, e All-llahu është shumë i dijshëm dhe shumë precis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: