Monday, March 8, 2021
Home > Uncategorized > Katër gjëra sjellin rrizkun,katër gjëra pengojnë rrizkun

Katër gjëra sjellin rrizkun,katër gjëra pengojnë rrizkun

Ka thënë Ibn Kajjimi:

Katër gjëra sjellin rrizkun:

1. Falja natën
2. Istigfari (kërkim falje) i shumtë gjatë mesnatës
3. Bërja shprehi e dhënies se lëmoshës
4. Përmendja e Allahut në fillim dhe mbarim të ditës.

Katër gjëra pengojnë rrizkun:

1. Gjumi në mëngjes
2. Namazi i paktë
3. Përtacia
4. Tradhtia

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: