Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > 100 Lutje sipas Kur’anit dhe Sunetit

100 Lutje sipas Kur’anit dhe Sunetit

Atë që e udhëzon Allahu askush nuk mund ta kthejë nga rruga e drejtë dhe atë qe nuk e udhëzon Allahu, askush nuk mund ta udhëzojë në rrugë të drejtë.Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë, përveq Allahut, i vetëm e i pashoq në adhurim, dhe se Muhamedi(paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të) është rob dhe i Dërguar i Tij. Vëllezër muslimanë! Në vijim do të lexoni 100 Lutje nga Kurani i Shenjtë dhe Suneti i pastër. Lusim Allahun e Lartmadhëruar t’jua lehtësojë mësimin e tyre përmendësh. Ne menduam t’ju vijmë sadopak në ndihmë. Mos harroni të luteni për të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë punë të pëlqyer,

Vlera e Lutjes

All-llahu [subhanehu ve teala] në shumë ajete i nxitë besimtarët që t’ia drejtojnë lutjet Atij duke thënë: E kur robërit e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, I përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më drejtohen Mua dhe le të më besojnë Mua”.(El-Bekare:186) “All-llahu[subhanehu ve teala]i ka emrat më të mirë, andaj lutne Atë me ato…”(El-A’raf:180)

Madje Pejgamberi[sal-llal-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë “Duaja, lutja është adhurim” “Çdo musliman që i lutet All-llahut [subhanehu ve teala] , e nuk i lutet për mëkat ose ndërprerje të marrëdhënieve me farefisin, All-llahu [subhanehu ve teala] ia jep njërën prej tri gjërave: i përgjigjet lutjes së tij ose ia rezervon për në ahiret ose e mbron nga një e keqe”. Thanë: “Atëherë ta shtojmë lutjen”. Tha(Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem}): “All-llahu {subhanehu ve teala} atëherë edhe më shumë jep”. “Zoti juaj është i turpshëm, fisnik, turperohet nga robi i Tij kur ai i ngre duart, t’ia kthejë të zbrazëta”.

1.
O Zoti ynë! Vetëm Ty të takon falënderimi. Ti je Drita e qiejve dhe Tokës dhe e gjithçkaje që gjendet midis tyre. Ti je Mbajtësi i qiejve dhe Tokes e i gjithçkaje që gjendet midis tyre. Ti je i Vërteti; premtimi Yt është i vërtetë; fjala Jote është e vërtetë; takimi me Ty është i vërtetë, Xheneti dhe Xhehnemi janë të vërtetë, të Dërguarit dhe Muhamedi (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të) janë të vërtetë, Dita e Fundit është e vërtetë. O Zot! Vetëm Ty të dorëzohemi, Ty të besojmë, Ty të mbështetemi, ty të drejtohemi, për ty armiqësohemi dhe gjykimin Tënd kërkojmë; prandaj na i fal gabimet e mëparshme dhe të tashmet, ato që i bëjmë fshehurazi dhe haptazi. Ti je Zoti ynë, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet , përveq Teje.

2.
O Zot! Vetëm Ty të takon falënderimi sa madhësia e qiejve dhe tokës dhe ç’ka ndërmjet tyre. Ti je i Denji për lavdërim dhe lavdi. Gjëja më e drejtë që ka thëne robi – e të gjithë ne jemi robërit e Tu: O Zot! Atë, të ciliti i jep Ti, askush s’mund ta privojë dhe atij të cilin e privon Ti askudsh s’mund t’i japë. Askush s’mund të na sjellë dobi përveq Teje, e gjithë dobia është prej Teje.

3.
O Zoti ynë! Na fal të gjitha gjynahet, të voglat dhe të mëdhatë, të parat dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshetat.

4.
O Zot ynë! Na fal, na mëshiro, na udhëzo, na forco në këtë fe, na jep shëndet dhe na furnizo me të mira dhe begati prej Teje.

5.
O Zot! Kërkomë srehim te Kënaqësia Jote, për tu mbrojtur nga zemërimi Yt; kërkojmë srehim te falja Jote, për tu mbrojtur nga dënimi Yt; kërkojm srehim tek Ty, për t’u mbrojtur nga Ty. Ne, sado të përpiqemi, nuk arrijmë të Të lavdërojmë e të madhërojmë ashtu si e meriton Ti. Ti je i lartësuar ashtu sikurse e ke cilësuar Veten.

6.
O Zot! Na ruaj nga dënimi i varrit, na ruaj nga sprovat e Dexhalit dhe nga sprovat gjatë jetës e pas vdekjës. O Zot na mbro nga gjynahet dhe nga borxhi ndaj njerëzve.

7.

O Zoti ynë! Ne i kemi bërë shumë padrejtësi vetes sonë,gjynahet nuk i falë askush tjetër perveç Teje; Prandaj na fal, na mëshiro, sepse Ti je Falësi i Madh dhe Mëshirëploti.

8.
O Zot! Na i fal gabimet e kaluara dhe të tashmet, të fshehtat dhe të dukshmet , të cilat Ti i di me mirë sesa ne. Ti je i Pari dhe i Fundit, nuk ka tjetër që meriton të adhurohet, përveq Teje.

9.
O Zoti ynë! Me diturinë Tënde mbi të fshetat dhe fuqinë Tënde mbi krijesat: të lutemi na i zgjat jetët tona, nëse kjo është me e mirë për ne, dhe na e sjell vdekjen, nëse ajo është me e mirë për ne.

10.
O Zot im, kërkoj prej teje duke dëshmuar se Ty të takon falënderimi, s’ka të adhuruar përveç Teje, që je Një, i Vetëm dhe i Pashoq, Ti je Bamirësi më i mirë, o Krijues i qiejve dhe i tokës, Ti që je i Madhërishëm dhe i Ndershëm, o i Gjallë Përgjithmonë, o Mbikë-qyrës i çdo gjëje, Të lutem të ma dhurosh Xhenetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga Zjarri.

11.
O Zot! Të lutemi na mundëso të të kemi frikë në vetmi dhe në publik! Të lu temi na bëj prej atyre që flasin gjithmonë të vërtetën, në gëzim dhe ne hidhërim! O Zot ne kërkojmë të na bësh të matur në çdo kohë, në gjendje pasurie dhe varfërie. O Zot na jep të mira të pashterrshme dhe lumturi të pafund. Na bëj që të jemi gjithnjë të kënaqur me caktimin Tënd. Të lutemi na jep jetë të qetë pas vdekjes. Të lutemi na mundëso kënaqësin e shikimit të Fytyrës Tënde. Ne kemi dëshirë të madhe dhe mall për takimin me Ty. Mos na e vështirëso këtë takim dhe mos na sporvo me të. O Zot na stolis me bukurinë e besimin dhe na bëj të udhëzuar e udhërrëfyes për të tjerët.

12.
O Zoti ynë! Na ndihmo të Të falënderojmë e të të adhurojmë ashtu sikurse e meriton Ti!

13.
O i Gjalii i Përjetshëm! O Mbajtësi dhe Mbikqyrësi i çdo gjëje! Mëshirës Tënde i kërkojmë ndihmë dhe i mbështetemi! Na i ndreq të gjitha punët tona dhe mos na lërë të mbështetemi në veten tonë as sa një çast i shkurtër, aq sa hap e mbyll sytë.

14.
O Zoti ynë! Prej Teje kërkojmë ndihmë, na ruaj dhe na mbro nga sherri i armiqëve tanë. Na mjafton Allahu, Ai ështe Mbrojtësi më i mirë.

15.
Falënderimi i takon vetëm Allahut, që me dhuntinë e Tij i plotëson të gjitha mirësitë.

16.
O Zoti ynë! Na bëj që të mjaftohemi me hallalin Tënd dhe të mos i afrohemi haramit, na pasuro me dhuntinë Tënde dhe na bëj të mos kërkojmë prej askujt tjetër, përveq Teje.

17.
O Zoti i gjithë njerëzve! Shëroi të sëmurët prej nesh, largo dhimbjet prej trupave të tyre; vetëm Ti je Shëruesi, nuk ka shërim përveq shërimit Tënd, pas të cilit sëmundja nuk rikthehet më.

18.
O Zot! Mëshiroji dhe fali vëllezërit e motrat tona besimtarë, të gjithë ata që sot, janë banorë të varrezave, paqja dhe shpëtimi Yt qoftë mbi ta. O Zot , të lutemi na shpëto ne dhe ata , ne po shkojmë drejtë varrit dhe
ska dyshim se do të takohemi me ta.

19.
Falënderimi i takon vetëm Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirplotit, Sunduesit te Ditës së gjykimit: askush nuk mertion të adhurohet përveç Atij. Ai vepron çfarë të dojë. O Zoti ynë, Ti je Allahu, nuk ka tjetër që meriton të adhurohet përveç Teje. Ti je i Pasuri e ne jemi të varfër, na lësho shi të këndshëm, freskues e të dobishëm, jo të dëmshëm, të mënjëhershëm e jo të vonuar. Bëje shiun të dobishëm për një kohë të gjatë.

20.
O Zoti ynë! Fali të gjallët dhe të vdekurit prej nesh, të vegjëlit dhe të mdhenjtë ndër ne, meshkujt dhe femrat midis nesh, të pranishmit dhe ata që mungojnë prej nesh! O Zoti ynë! Kujtdo prej nesh që ti japëshjetë, bëjë të jetojë ne Islam dhe, kujtdo prej nesh që t’ia marrësh shpirtin, bëje që të vdes me besim.

21.
O Zoti ynë! Ne kërkojmë të gjitha mirësitë në këtë dynja dhe në botën tjetër, ato që i njohim dhe ato që nuk i njohim. Kërkojmë mbrojtën Tënde nga të gjitha të këqijat në këtë dynja dhe në botën tjetër, ato që i njohim dhe ato që nuk i njohim.

22.
O Zoti ynë! Ne të kërkojmë ato mirësi që te ka kërkuar i Dërguari Yt, Muhamedi (paqja dhe shpqtimi qofshin mbi të ) dhe kërkojmë mbrojtje prej të këqijave ashtu sikurse ka kërkuar mbrojtje i Dërguari Yt, Muhamedi (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të) . S’ka fuqi dhe ndryshim pa vullnetin dhe ndihmën tënde.

23.
O Zoti ynë! Ne të kërkojmë xhenetin dhe çdo fjalë a vepër që na afron drejt tij. Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga zjarri dhe nga çdo fjalq e vepër që të afron drejt tij. Kërkojmë që çdo caktim i Yti të jetë i mirë për ne.

24.
O Zoti ynë! Ne kërkojmë lehtësimin e punëve të mira dhe lënien e punëce të ndaluara. O Zot, nëse dëshron të sprovosh ndonjë popull, bëj që të mos jemi ne ata. O Zot shtoje dashurinë tonë ndaj Teje, ndaj atyre që të duan Ty dhe na i bëj të dashura ato vepra që të afrojnë tek dashuria Jote.

25.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjen Tënde nga sjellejt e këqija, punët e këqija dhe nga egoizmi ynë.

26.
O Zoti ynë! Na bëj dobi me dijen që kemi dhe na e mundëso mësimin e asaj dijeje qe na bën dobi.

27.
O Zoti ynë! Ne kërkojmë dije të dobishme furnizim më të mirë (hallall) dhe vepra të pranuara prej Teje.

28.
O Zoti ynë! S’ka dyshim se Ti je Falësi i Madh, Bujari, Ti e do fjalën, ndaj na fal ne.

29.
O Zot! Na ruaj nëpërmjet Islamit në të gjitha gjendjet: në këmbë, ulur e shtrirë . O Zot mos i lejo armiqtë tanë të gëzohen me fatkqësitë tona. O Zot çdo e mirë është në dorën Tënde ,ne kërkojmë prej mirësive të Tua të pashterrshmë dhe mbrojtjën tënde nga çdo e keqe.

30.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde prej frikës dhe koprracisë, kërkojmë mbrojtën Tënde, prej moshës së thyer në të cilën robi humb vetëdijen .O Zoti ynë,kërkojmë mbrojtjën Tënde nga sprovat e dynjasë dhe nga denimi i varrit.

31.
O Zoti ynë! Ne i kemi bërë shumë padrejtësi vetes sonë, askush nuk i fal gjynahet, përveq Teje. Fali gjynahet tona dhe na mëshiro.Ti je Falësi i Madh dhe Mëshirploti.

32.
O Zot! Na i fal gabimet qe i bëjmë pa vetëdije dhe tejkalimet e kufijve, Ti i di ato më mirë sesa ne. O Zot fali gjynahet që i kemi bërë me tallje dhe ato të bëra me serizotet, padashur dhe qëllimisht. O Zot na fal çdo gabim që kemi bërë.

33.
O Zoti ynë! Ty të dorëzohemi, Ty të besojmë vetëm tek Ti mbështetemi, tek Ti drejtohemi dhe për Ty armiqësohemi. Duke dëshmuar se askush nuk meriton të adhurohet, përveq Teje, i lutemi Madhërisë Tënde të mos na shpiesh në rrugë të humbur. Ti je i Gjalli që nuk vdes, ndërsa xhindët dhe njerëzit vdesin.

34.
O Zot! Të lutemi na mundëso të përfitojmë nga Mëshira dhe Falja Jote. Kërkojmë prej Teje shpëtim nga çdo gjynah, kërkojmë shpërblim për çdo punë të mirë. O Zot na shpëto na fut ne xhenet dhe na ruaj prej zjarrit.

35.
Kërkoj faljen e All-llahut të Madhërishëm përveç të Cilit nuk ka të adhuruar tjetër, që është i Gjallë përgjithmonë dhe Mbikëqyrës i Përhershëm dhe tek Ai pendohem.

36.
O Zot! Fali gjynahet tona; na mundëso hapësirë e gjerësi në shtëpi dhe na jep mirësi e bereqet në furnizimin tonë.

37.
O Zot! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga shkatërrimi dhe rrënimi, nga mbytja dhe nga djegia. O Zot, kërkojmë mbrojtjën Tënde që të mos na mposht shejtani në afoninë e vdekjës. O Zot, mos na bëj prej atyre që vriten në rrugën Tënde si dezertorë. Kërkojmë mbrojtjën Tënde që të mos vdesim nga pickimi (i gjarpërinjëve).

38.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga uria dhe nga pabesia.

39.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga dita e keqe, nata e keqe, ora e keqe, shoqëruesi i keq dhe komshiu i keq.

40.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga paaftësia dhe dembelizmi, nga frika dhe koprracia, nga pleqëria dhe nga ngurtësimi i zemrës, nga shkujdesja dhe varfëria, nga poshtërimi dhe vobektësia. O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga fukarallëku, mosbesimi , shthurrja , përqarja, dyftyrësia, fama e rreme dhe shtirja. Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga shurdhësia ,verbëria, çmenduria, lebra dhe nga çdo sëmundje e keqe.

41.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbojtjën Tënde nga fqinjqët e këqij në vendbanimin e përhërshëm, sepse fqinji nomad është gjithnjë në lëvizje.

42.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga varfëria, pamjaftueshmëria dhe poshtërimi.Kërkojmë ndihmën Tënde nga padrejtësia,O Zot! Na ndihmo të mos i bëjmë padrejtësi askujt dhe të mos na bëjnë padrejtësi të tjerët.

43.
O Zoti ynë! Të lutemi që të na fusësh në Xhennet dhe që të na mbrosh nga zjarri i Xhehenemit.

44.
O Zot! Na e bëj të kuptueshmë fenë!

45.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde që të mos shoqërojmë askend në adhurimin Tënd me vetëdije dhe na fal për ato që i bejmë pa vetëdije.

46.
O Zoti ynë! O Allah! Të lutem Ty, sepse Ti je i Vetmi, Uniku, Aboluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka, i Cili nuk ka lindur askënd dhe nuk është i lindru prej dikujt e me të Cilin askush nuk është i barabartë. Ne kërkojmë të na falësh gjynahet. Ska dyshim se Ti je Falësi i Madh, Mëshirëploti.

47.
O Zoti ynë! Ty të kërkojmë besim të plotë, mirësi të pashterrshme dhe shoqrimin e Muhamedit (paqja dhe shqëtimi qofte mbi të) në gradat më të larta të Xhenetit të përjetshëm.

48.
O Zot! Fali gjynahet tona, pranoje pendimin tonë. S’ka dyshim se Ti e pranon pendimin dhe je Falësi i Madh dhe Mëshirëploti.

49.
O Zot! Na forco në fe, na udhëzo dhe bëj të mundur që nëpërmjet nesh të udhëzohen të tjerët.

50.
O Zot! Na jep urtësi , kujt i jepet urtësia i është dhënë mirësi e madhe.

51.
O Zot i ynë! Të lutemi Ty, sepse vetëm Ty të takojnë lavdet dhe falënderimi, sepse nuk ka Zot të denjë për adhurim, përveç Teje. Ti je i Vetëm dhe Pashoq, Ti je Dhuruesi i gjithçkaje. O Krijuesi i qiejve dhe i Tokës pa shembull të mëparshëm, o Zotërues i Madhërisë dhe Bujarisë, o i Përjetshmi, Mbajtësi dhe Mbrojtësi i gjithçkaje që ekziston, të lutemi të na fusësh ne Xhennet dhe të na mbrosh prej zjarrit të Xhehenemit.

52.
O Zoti ynë! të kërkojmë më të mirin gjykim , më të mirën lutje, shpëtimin më të mirë, veprat më të mira, shpërblimin më të mirë, jetën më të mirë dhe vdekjen më të mirë. O Zot, na forco në fe, rëndojë peshoren e punëve tona të mira, plotësoje besimin tonë, lartësoji gradat tona, pranoje namazin tonë dhe fali gjynahet tona. O Zot, na jep gradat më të larta në Xhennet dhe përgjigju lutjeve tona! O Zot, hapi për ne dyert e mirësive, nga fillimi deri në fund, të dukshme apo të padukshme qofshin ato. O Zot, na jep gradat më të larta në Xhenet dhe përgjigju lutjeve tona! O Zot, na e lehteso kryerjën e veprave të mira, ato që i njohim dhe ato qe nuk i njohim. O Zot, na jep gradat më të larta në Xhennet dhe pergjigju lutjeve tona! O Zot, te lutemi të na ngesh lart emrin tonë, të na heqesh barrët tona të mëkateve, të përmirësosh punët tona, të na pastrosh zemrat tona, të na mbrosh nderin tonë, të na ndriçosh zemrat dhe të na faësh gjynahet! O Zot, na jep gradat më të larta në Xhenet dhe përgjigju lutjeve tona! O Zot, të lutëmi të na bekosh ne, dëgjimin tonë, shikimin tonë, shpirtin tonë, trupin tonë, moralin tonë, familjën tonë, jetën tonë dhe vdekjën tonë! Prandaj, na i prano veprat e mira, na jep gradat më të larta në Xhennet dhe përgjigju lutjeve tona!

53.
O Zoti yne! Bashkoji zemrat tona, rregulloji marëdhëniet tona, na udhëzo në rrugën e shpëtimit, na nxirr prej errësirës në dritë dhe na largo nga paturpësitë e dukshme e të padukshme! O Zot, na beko dëgjimin dhe shikimin tone, bekoji zemrat tona, gratë tona dhe pasarëdhësit tanë, pranoje pendimin tonë, sepse Ti në të vërtetë, je Pranuesi i pendimeve dhe Mëshirpoti. Na bëj falënderues të mirësive të Tua dhe na i plotëso ato.

54.

O Zot! Na ruaj nga të këqijat e vetës sonë dhe na bëj të vendosu në rrugën e drejtë. O Zot, fali gjynahet tona: ato që i kemi bërë në fshehtësi dhe ato qe i kemi bërë haptazi, gabimisht apo me qëllim, me vetëdije apo nga injoranca.

55.
O Zot! Të lutemi të na mbrosh nga pamundësia për të larë borxhet, nga paaftësia për të luftuar armiqtë dhe nga tallja e tyre me ne.

56.
O Zoti ynë! Vetëm Ty të takon i gjithë falënderimi! O Zot, askush nuk mund ta shtrëngojë atë që Ti e ke lënë të lirë dhe askush nuk mund ta lirojë atë që Ti e ke shtrënguar;askush nuk mund ta udhëzojë atë që Ti e ke çuar në humbje dhe askush nuk mund ta çojë në humbje atë që Ti e ke udhëzuar; askush nuk mund t;i japë atij që Ti e ke privuar dhe askush nuk mund ta privojë atë , të cilit Ti i ke dhënë;askush nuk mund ta afrojë atë që Ti e ke larguar dhe askush nuk mund ta largojë atë që Ti e ke afruar. O Zoti ynë, na jep neve prej mirësisë, mëshirës dhe furnizimi Tënd. O Zot, na jep mirësi të përhershme që as nuk ndryshohet edhe as nuk mbarohet. O Zoti ynë, kërkojmë pasuri ditën e varfërisë dhe siguri ditën e frikës. O Zoti ynë kërkojmë mbrojtjën Tënde prej të keqës së çdo gjëje që na e ke dhuruar dhe prej të keqes së çdo gjëje që na e ke ndaluar.

57.
All-llahu im, unë kërkoj strehim te Ti nga largimi i dhuntive Tuaja, keqësimin i shëndetit që ma ke dhënë, dënimi i papritur dhe nga i gjithë hidhërimi Yt.

58.
O Zoti im! Ma shto diturinë!

59.
O Zot! Më jep pasardhës të devotshëm.

60.
O Zoti im, zgjeroma krahërorin tim ; letësoma punën time dhe zgjidhma nyjën e gjuhës sime, që të kuptojnë fjalën time!

61.
O Zoti ynë! Ne e besuam atë qe ke zbritur dhe e pasuam të Dërguarin Tënd, prandaj na bëj prej dëshmitarëve.

62.
O Zoti ynë! Më fal mua, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari.

63.
O Zoti ynë! Na jep në këtë dynja mirësi dhe në ahiret mirësi dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit.

64.
O Zoti ynë! Mos na merr në llogari nëse harrojmë ose gabojmë dhe mos na bëj Fenë të vështirë, sikurse ua bëre atyre që ishin përpara nesh. O Zot! Mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi, na i shlyej gjynahet, na i mbulo të këqijat dhe na mëshiro.Ti je Mbrojtësi ynë prandaj na ndihmo kundër popullit jobesimtar!

65.
Zoti ynë! Mos i lejo zemrat tona të shmangen nga e vërteta, pasi na i ke udëzuar në rrugën e drejtë dhe na dhuro mëshirë prej Teje, sepse, vërtet që Ti je Dhuruesi i Madh.

66.
O Zoti ynë! Ne kemi besuar, prandaj na fal dhe na mëshiro! Ti je më i Miri i mëshiruesve.

67.
O Zoti ynë, na jep mëshirë nga ana Jote dhe përgatitna për sjellje të drejtë.

68.
O Zoti ynë! Na i fal gjynahet tona dhe teprimin në punën tonë, na i forco këmbët (në istikam) dhe na ndihmo kundër popullit jobesimtar!

69.
O Zot! Na jep përfundim të mirë (të lumtur) në të gjitha çështjet dhe na shpëto nga poshtërimi i dynjasë e denimi i ahiretit.

70.
O Zoti ynë! Na fal ne dhe vëllezërit tanë që kanë besuar para nesh dhe mos lejo të hyjë në zemrat tona kurrfarë urrejte për ata që besuan. Vërtet, Ti je shumë i Butë dhe Mëshirëplotë.

71.
Shpresoj se Zoti im do të më tregojë rrugën e drejtë!

72.
O Zot! Ti krijove shpirtërat tanë dhe Ti i bën të vdesin;në dorën Tënde është jeta dhe vdekja jonë! Nëse na jep jetë, na mbro dhe nëse na i merr shpirtërat, fali gjynahet tona. Vetëm Ty të lutemi të na shpëtosh.

73.
O Zoti ynë! Zoti i qiejve dhe i Tokës, Zoti i Arshit madhështor, Zoti i ynë dhe Zoti i gjithçkaje. Zbërthyes i farës dhe bërthamës. Ti je Ai i cili e shpalle Teuratin, Inxhilin dhe Furkanin (Kuranin). Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga e keqja e gjithçkaje që ke krijuar. O Zot, Ti je i Pari , para Teje nuk pati asgjë; Ti je i Dukshmi i Lartë, sipër Teje nuk ka asgjë. Ti je i Padukshmi i Afërt, më pranë se Ty nuk ka asgjë! Na shlyej borxhet dhe na pasuro prej kësaj varfërie.

74.

Kërkojmë mbtojtje tek Fjalët e Përsosura të Allahut, nga zemërimi i Tij, nga sherri i njerëzve dhe nga cytjet e shejtanëve dhe prania e tyre(ne agoninë e vdekjës).

75.
O Zot, përmirësoje fenë time, e cila është mbrojtja e çështjës time; përmirësoje botën time, në të cilën kam jetesën time; më përmirëso mua botën tjetër (pas ringjalljes), te e cila do të kthehem; ma zgjat jetën për punë të mira dhe ma bëj vdekjën shpëtim nga çdo e keqe!

76.
O Zoti ynë! Ne kërkojmë prej Teje udhëzim, devotshmëri, nder dhe pasuri.

77.
All-llahu im, na jep përfundim të mirë në të gjitha çështjet tona dhe na mbroj nga nënçmimi i dunjasë dhe dënimi i ahiretit.

78.
O Zot! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga ajo dije që nuk ka dobi, nga ajo zemër që nuk të frikesohet Ty, nga ai shpirt që nuk ka ngopje, nga ajo lutje që Ti nuk e pranon.

79.
O Zoti ynë! Kërkojmë mbrojtjën Tënde nga humbja e mirësive të Tua (të panumërta), nga ndryshimi i shëndetit që Ti na ke dhuruar, nga ndëshkimi Yt i papritur dhe nga gjithë zemërimimi Yt.

80.
O Zot! Na i shto pasuritë materiale dhe shpirtërore, na jep pasardhës besimtarë, na jep bereqet dhe mirësi ne atë që na ke dhuruar.

81.
O Zot! Na jep jetë në bindje ndaj Teje, përmirëso punët tona dhe na fal ne.

82.
O Zoti ynë! Mëshirën Tënde e shpresojmë, mos na lër të mbështetemi në veten tonë as sa një çast i shkurtër, aq sa hap e mbyll sytë. O Zot, rregullo të gjitha problemet tona, përmirësoi gjendjet tona, nuk ka të adhuruar me të drejtë , përveç Teje.

83.
O Zot! Ne jemi robërit e Tu, bijtë e robërve e robëreshave të Tua. Gjykimin Tënd mbi ne e pranojmë , i drejtë është gjykimi Yt mbi ne. Të lutemi me çdo emër që e ke cilësuar veten Tënde, ose që e ke shpalluar atë ne Librin Tënd (në Kur’an) apo ia ke mësuar ndonjërit prej krijesave të Tua apo e ke ruajtur në dijen Tënde të fshehtë, Të lutemi o Zoti ynë ta bësh Kur’anin pranverë të zemrave tona dhe dritë të gjoksave tona, shkëndijë për pikëllim dhe largim të dëshprimeve tona.

84.
Ska zot tjetër qe meriton të adhurohet, përveq Teje (o Allah)! I lavdëruar je dhe i pa të meta! Me të vërtetë, unë kam gabuar!

85.
O Zot! O drejtuesi dhe udhëzuesi i zemrave, bëji zemrat tona të bindura ndaj Teje. O ndryshuesi i zemrave, forcoi zemrat tona në Fenë Tënde.

86.
O Allah! Ti je Zoti ynë. Askush nuk meriton të adhurohet, përveç Teje. Ti na krijove dhe ne jemi krijesat e Tua; do t’i qëndrojmë besnikë besës dhe premtimit Tënd sa të mundemi. Kërkojmë që të na mbrosh prej të këqijave që kemi bërë! Të jemi mirënjohës për mirësitë që na ke dhuruar dhe i pranojmë gabimet tona, prandaj na fal, sepse, në të vërtetë, gjynahet nuk i fal askush tjetër, përveç Teje.

87.
O Zot! O Njohës i së fshehtës dhe së dukshmës, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Zotëruesi i tij! Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet, përveç Teje. Na mbro nga e keqja e vetvetes, nga e keqja e shejtanit dhe shirku i tij, si dhe që të mos i bëjmë vetes dëm e as ndonjë muslimani.

88.
O Zoti ynë! Kërkojmë prej Teje falje dhe mbarëvajtje në këtë botë e në botën tjetër. O Zot, të kërkojmë falje dhe mbarëvajtje ne fenë tonë, në jetën tonë, në familjet tona dhe në pasuritë tona! O Zot, na i mbulo punët e turpshme dhe na e qëtso frikën tonë, O Zot, na ruaj nga para dhe nga mbrapa, nga e djathta dhe nga e majta, si dhe nga lart! I kërkojmë mbrojtje Madhështisë Tënde, që toka të mos na fundosë nga poshtë.

89.
O Zot! Na largo nga gjynahet, sa largësia e lindjës me perëndimin. O Zot, na pastro nga gjynahet ashtu sikurse pastrohen rrobat e bardha nga njollat. O Zot, na pastro nga gabimet me ujë, borë e akull.

90.
O Zot! Na ruaj që të mos shkojmë në humbje dhe askush të mos na nxjerrë nga rruga e drejtë; që të mos rrëshqasim nga e vërteta dhe askush të mos na bëjë të rëshqasim; që të mos dëmtojmë askënd dhe askush të mos na dëmtojë; që të mos injorojmë askënd dhe askush të mos na injorojë.

91.
O Zot, na ndihmo dhe mos i ndihmo të tjerët kundër nesh; na mbështet dhe mos i mbështet të tjerët kundër nesh;kurdis plane pro nesh dhe jo kundër nesh; na udhëzo në rrugën e drejtë dhe na e bëj të lehtë orientimin; na ndihmo kundër atyre që na dëmtojnë. O Zoti ynë, na bëj të të falënderojmë e të të përmendim shumë! Na i dhëzo zemrat; na bëjë që gjuhët tona të flasin drejt dhe na e heq urrejtjen nga zemrat tona.

92.
O Zot! Na udhëzo që të kemi edukatë dhe sjellje sa më të mirë, sepse askush tjetër përveq Teje nuk udhëzon në të. Na largo nga sjelljet e këqija , sepse askush nuk na largon nga ato, përveç Teje.

93.
O Zot i Xhibrailit, i Mikailit dhe i Israfilit; O Krijues i qiejve e i tokës; O Njohës i së fshehtës dhe i së dukshmës! Ti i gjykon mospajtimet midis robërve të Tu, prandaj na udhëzo drejtë së vërtetës; Ti udhëzon në rrugën e drejtë atë që do.

94.
O Zot na jep frikë ndaj Teje aq sa të na largojë nga kundërshtimi Yt; na jep bindje ndaj Teje aq sa të na çojë ne Xhenetin Tënd; na jep besim tek Ty aq sa të na lehtësojë vështirësitë e kësaj jete!

95.
O Zot, na bëj të gëzojmë dëgjimin, shikimin dhe forcën tonë, derisa të jemi gjallë dhe bëje këtë të trashëgueshme prej nesh tek pasardhësit tanë.

96.
O Zot! Hakmerru ndaj atyre që na bëjnë padrejtësi dhe na ndihmo ndaj atyre që na luftojnë. O Zot, mos na jep fatkeqësi në fenë tonë, mos e bëj dynjanë tone shqetësimin tonë më të madh dhe cakun e dijes sonë. Për shkak të gjynaheve tona, mos e bëj të na sundojë ai që nuk të ka frikë Ty dhe nuk na mëshiron ne.

97.
O Zot! Ngrije lartë Islamin dhe muslimanët e poshtëroi mohuesit dhe idhujtarët.

98.
O Zoti im, më largo mua nga mëkatet e mia, ashtu sic e ke larguar lindjen nga perëndimi. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia , ashtu si pastrohet rroba e bardhë nga njollat. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia me ujë, borë dhe akull.

99.
O Zot! Asgjë nuk mund të jetë e lehtë. përveq asaj që Ti e bën të lehtë! Nëse do, Ti e lehtëson pikëllimin.

100.
O Zot! Mos na dëno për atë që thonë për ne, na i fal ato gjynahe që ata nuk i dinë dhe na bëj më të mirë sesa ata mendojnë.

Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi më të nderuarin, profetin Muhamed(paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të), familjën e tij, të gjithë shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndejkin me besnikëri dhe devotshmëri rrugën e tij deri në Ditën eGjykimi.

Lutja jonë e fundit; Falënderimet e plota i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: