Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Prej duave (lutjeve) me domethënie të madhe

Prej duave (lutjeve) me domethënie të madhe

Prej duave (lutjeve) me domethënie të madhe të të Dërguarit të Allahut -alejhi salatu ues selam:

“O Zot, ma përmirëso fenë time e cila është fronti i të gjitha çështjeve, ma përmirëso dynjanë time e cila është vendjetesa ime! Ma përmirëso ahiretin tim i cili është përjetësia ime dhe bëj që në jetën time, të shtohen në të mirësitë dhe ma bëj vdekjen time rehati nga çdo e keqe!”

[Buhari; 6363]
/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: