Tuesday, January 19, 2021
Home > Uncategorized > Merreni mburojën tuaj!

Merreni mburojën tuaj!

Përcillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam një herë tha:
“Merreni mburojën tuaj!’ Të pranishmit thanë:
O i Dërguari i Allahut, prej armikut tonë?
Tha: Jo, por mburojën nga Zjarri, thoni:
Subhanallah (i lartësuar është Allahu), elhamdulilah (lavdërimet janë për Allahun), la ilahe il lallah (nuk ka të adhuruar tjetër më meritë përvec Allahut), Allahu ekber (Allahu është më i madhi)! Këto shprehje në Ditën e Kiametit do të jenë shpëtim dhe përfundim I mirë.
Ato janë veprat e mira që mbesin.”

Nesaiu dhe e saktësoi Albani në Silsiletu es sahiha, nr. 7/786

/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: