Wednesday, January 20, 2021
Home > Uncategorized > SI I FUSIN FËMIJËT PRINDËRIT E TYRE NE XHEHNET

SI I FUSIN FËMIJËT PRINDËRIT E TYRE NE XHEHNET

Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – thotë: “Na erdhi një grua e varfër bashkë me dy vajzat e saj. Unë i dhashë tre hurma. Ajo i dha çdonjërës prej tyre nga një hurmë dhe e ngriti te goja të tretën për ta ngrënë vet. Në atë çast dy vajzat i kërkuan përsëri për të ngrënë. Atëherë hurmën që donte ta hante vet ua ndau në mes dhe ua dha. Mua më pëlqeu veprimi i saj dhe ia përmenda të Dërguarit të Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.
Ai tha: Me të vërtetë Allahu ia bëri obligim asaj hyrjen në Xhennet me atë veprim që bëri. Apo: e çliroi atë nga Zjarri me veprimin që bëri”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: