Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > SHLYEJ 100 MEKATE FITO 100 SEVAPE

SHLYEJ 100 MEKATE FITO 100 SEVAPE

Nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – përcillet se Pejgamberi (sal-lallahu alejhi ve sel-lem) – ka thënë:“Kush thotë 100 herë:

La ilahe il-lAllahu, vahdehu la sherike leh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kul-li shej’in kadijr

(Nuk ka të adhuruar përveç Allahut, i Cili është i Vetëm dhe nuk ka ortak. Atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send).

Është për të sikur t’i lironte dhjetë robër, i shkruhen njëqind sevape, i shlyhen njëqind mëkate, është mbrojtje për të atë ditë nga shejtani derisa të ngryset dhe nuk vjen ndokush me diçka më të mirë se kjo, përveç atij që thotë më shumë se ky.”

Këtë hadith e shënojnë Buhariu dhe Muslimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: