Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Si të sigurohemi nga fatkeqësitë e papritura

Si të sigurohemi nga fatkeqësitë e papritura

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush e thotë këtë lutje tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i bëhet dëm asgjë;

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (Me emrin e Allahut pranë emrit të të Cilit nuk të bën dëm asgjë në tokë e as në qiell. Ai është që shumë dëgjon dhe di që di çdo gjë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: